Ik zoek een

Privacy-Cookiebeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites van De Westlandsegids.nl en haar toegankelijke websites westlandsegids.nl. Door De Westlandsegids.nl te gebruiken accepteert u de voorwaarden van dit privacybeleid en bent u zich er van bewust dat dit beleid aan verandering onderhevig is. Bij een conflict tussen onze Algemene Voorwaarden en onderhavig privacy beleid, genieten de Algemene Voorwaarden voorrang.

Door een bedrijfsvermelding te plaatsen, informatie beschikbaar te stellen, of anderszins gebruik te maken van de diensten van De Westlandsegids.nl of geeft u uitdrukkelijk en zonder voorbehoud toestemming aan De Westlandsegids.nl en aan diens privacycontroller De Westlandsegids.nl om uw persoonsgegevens te gebruiken, op te slaan en te bewaren op haar servers in Nederland.

Onder persoonsgegevens wordt verstaan:

  • e-mail adres en adres,
  • aanmeldingsinformatie, statistieken op page views en verkeer van en naar De Westlandsegids.nl, advertentiegegevens (via cookies),
  • IP-adres en standard web-log informatie.

De Westlandsegids.nl gebruikt voormelde gegevens slechts indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening van De Westlandsegids.nl, waarvoor de persoonsgegevens door De Westlandsegids.nl worden verkregen en verwerkt. Hieronder wordt mede verstaan het realiseren van marketing en het onderhouden van de klantrelatie, alsmede het oplossen van (juridische) problemen/geschillen, de handhaving van het eigen beleid en het verbeteren van De Westlandsegids.nl.

De verstrekte persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Voorts is het uitdrukkelijk verboden om gegevens van onze gebruikers te verzamelen dan wel SPAM onder onze gebruikers te verspreiden.

Onder mijn De Westlandsegids.nl kunt u uw persoonlijke gegevens inzien, wijzigen of verwijderen. Voor gedetailleerdere informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice (info@dewestlandsegids.nl o.v.v. privacybeleid). Hiervoor kan een kleine onkostenvergoeding in rekening worden gebracht.

Door een bedrijfsvermelding te plaatsen stemt u tevens in met het ontvangen van informatie van De Westlandsegids.nl, tenzij u De Westlandsegids.nl te kennen geeft daartegen bezwaar te hebben.

De Westlandsegids.nl neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de beveiliging van haar netwerken en de in haar bezit zijnde persoonsgegevens rekening houdend met de aard van de risico's, de stand van de techniek en de kosten van implementatie van deze maatregelen.

Voor eventuele vragen over ons privacybeleid kunt u terecht bij info@dewestlandsegids.nl onder vermelding van privacybeleid.

Geef ons je feedback Linkedin