Ik zoek een

Algemene voorwaarden

Inhoud en rechten
Hoewel er uiterste zorg wordt besteed aan de totstandkoming van de informatie op de website, zijn onjuistheden in de informatie en afbeeldingen op deze website te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De WestlandseGids.nl is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, welke ontstaat of zal gaan ontstaan i.v.m. de toegang tot of gebruikmaking van deze site.

De WestlandseGids.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, of informatie in andere vorm, komen toe aan De WestlandseGids.nl of de adverteerder.
Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van De WestlandseGids.nl.

Bedrijfsinformatie
De WestlandseGids.nl is niet aansprakelijk voor verkeerde of incorrecte gegevens.

Verzonden E-mail
Bij elke offerteaanvraag zullen de door de aanvrager ingevulde gegevens naar de desbetreffende bedrijven worden gezonden. Verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan, evenals vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Betalingen en vergoedingen
Contractant is aan De WestlandseGids.nl de vergoedingen verschuldigd welke zijn overeengekomen in de Overeenkomst. Alle aan De WestlandseGids.nl verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW. 


Prijzen / Kortingen
De WestlandseGids.nl biedt een drietal presentatiemogelijkheden. Hierbij zullen de kosten van het pakket jaarlijks verrekend worden. Gratis pakketten zullen nooit
in rekening gebracht worden of over gaan in een betaald pakket. Bij het gratis pakket geld alleen een beperkte vermelding van de adres en contactgegevens. 
 

Betalingsverplichtingen
Betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij elke herinnering heeft De WestlandseGids.nl  het recht 15% administratiekosten in rekening te brengen. Bij geen betaling zullen alle incassokosten verhaald worden.

Duur van de overeenkomst
Tenzij anders overeengekomen, hebben alle overeenkomsten een initiele looptijd van 1 jaar. Daarna wordt de overeenkomst verlengd voor een termijn van 1 jaar, tenzij de overeenkomst door een van der partijen schriftelijk wordt opgezegd, uiterlijk 1 kalendermaand voor aanvang van de vervolgtermijn.

Bepalingen
Deze voorwaarden zijn opgemaakt en overeen gekomen door DeWestlandseGids.nl op 14 april 2010 te Naaldwijk.

Geef ons je feedback Linkedin